This is an OpenTimestamps Calendar Server (v0.7.1)

Pending commitments: 113299
Transactions waiting for confirmation: 0
Most recent unconfirmed timestamp tx: None (0 prior versions)
Most recent merkle tree tip: None
Best-block: 00000000000000000001e4171d8183c23c25740319ab6cb622fd88b65c7d972b, height 853577

Wallet balance: 0.00497263 BTC (confirmed)


You can donate to the wallet by sending funds to:

bc1q9gmuj49f0j0470ke8qv50q8fkk0huxlcg3uk7m


You can also donate with Lightning:

lnbc1pnfln36sp5dsnw8jrqmul5f6wrpnfflcu5pmzfl7k6xk6qtxexrylc8jzhyseqpp529s0xgv34v9sl4mz44lueg9u5nv3ath8w7fe7y06d9mjmss6nxmsdzggysxgmmwv96xjmmwypnx7u3qfacx2mj5d9kk2um5v9khqueqvdskcetwv3shygrxd9hxuetexqyjw5qcqpjrzjqvhen5dajlws9m72wrwpfrtfw8yv76ytrsr72f48cwcykewuclh42r86lcqqdxqqqyqqqqlgqqqqqqgq2q9qxpqysgqs32hdacn9dnjawe60stf5uacfae0rqhzwsu6kh9e9qjna0maya98x6l6m0dsdlsfnxzcm7k6nzel0kczrfcwmp0r5u6lpna9amhchxqpzvuflt


Average time between transactions in the last week: 24.0 hours
Fees used in the last week: 0.00005046 BTC

Latest mined transactions (confirmations):

b45abea151022f5419e21fca2665fc3eb69ffc935858a716e9d4d97c0a981e8f -0.00000808 (236)
4d0de49a253f6acd689ad29ab047fc8c8a915cc27a3aea564392cea62dd941b8 -0.00000655 (368)
ed99573c40e4f9187560b40867da6a89d1c5fb3b284b3a3df73de5d1451ebb91 -0.00000618 (590)
169dee298bcc176e25b998c34518302bf8ef15d5de9ae3df52852b07126329e6 -0.00000618 (730)
8ccc26fc692867d284fbcc24188f9f7672a32e6732c6771ff01f60e09d1e6ea2 -0.00000896 (900)
bc4ced52f5b06f1f57e52541e79c1742d4357dea9ed97d15c4b003657cc58b08 -0.00000743 (1015)
60eae0c0a2afc1294dab4d706c9c8b2d921fc307accecf6f0928ff567646bc31 -0.00000708 (1174)
22cdeb9065abcd5facd2ff4eb096aa5b6aba4625a0883df0792ff96fcd63ccfd -0.00000775 (1345)
bd1fb3e273dba7cfb42d69689521bcdcaf60a5924022c45630b1cbfe28aa2847 -0.00000933 (1526)
3296f35a9c3c387a5c4bcbe833007a9d78d65ba8df7fb897c2de13596f67946a -0.00000934 (1684)
5d0672233c3cc4061cd8bf5dda6eea97a2fe0d6b046f8ab8723b361a4032509b -0.00000935 (1894)
668850f80bde8c57f66ece190365f423fc830a17132e66d55439aed1be046cd8 -0.00000783 (1995)
cd83f34aaedbfbcf7e9eab5c8797a6bf41fba921b9417c005eda703e3cdcd0d2 -0.00000786 (2172)
55cb4a53b3a8028eeb40602a7f464ab7e0b7e3071a64a9c9f9433182f917daf7 -0.00001093 (2325)
647fca3366333beccf270647d069ec0dd4b35dc3c6a2abca915e095b4dec3bde -0.00000968 (2496)
c2df330bd9395b3bd8a40a114c0a10cda80e09b7916267fba4c83d62c1b1611b -0.00000940 (2680)
899f799324c87b6c68f4deb6451caf8a70ecf1596f602046f91c8d46b9c64066 -0.00000942 (2845)
1f00432554c29780da8687950e6d7dedbf836fc921ae2b839f2a9941cdde3447 -0.00001098 (3002)
d53f6c1e80d90dacf09e0ee0e4feb17f3578887b88b0cdaae71443404709c59c -0.00000945 (3027)
56660a055c4174b6157fa9f6b7b55a2c58686cb3a06072b5be5ae972b493761e -0.00001221 (3179)
3644f5deffdb08ae61e4347947f810143599ed91022ac0db5da76fe7c68e6720 -0.00001550 (3326)
7005fb4d26bc6602a004bf75c007a6aa404587a86c03605d178a0e6ffaf8b361 -0.00001243 (3461)
f2793eb3933ecb71b1c3dcea99d4a474bd18e0590eae75b0bde5a9a7c10261db -0.00001260 (3593)
864604b5825fa563a5dcdaea0ec79f41df151b1d27ca5395d60e8139a4a81608 -0.00001563 (3731)
8d67350f785457c2408ff387452b86153aa9817e2c8d717f2fe8d3303b90df88 -0.00001257 (3905)
a4db5516362ebd1dc5466ed522a024db0d0825cea86b21e52e991d099240ae02 -0.00002175 (3997)
cbe4fc2fda27d3a525e23e50d1d4ec57cce4130afa55be310ab55176f1780438 -0.00001253 (4188)
68125becbedb3e82e85aa0f0d81a33abb5d23e7c0518004278acc0ff3bf189d9 -0.00001382 (4318)
7d7baa83712a23e34ad154e1da7de75c05fd31b9f5a4049dd13b080bec9f7ecd -0.00001540 (4425)
c52978ae63a867e2aa409845fc5d46953e2f70354ec4ee208ba0ccde37588bcd -0.00001434 (4557)
4024e1f40f5c737731085a7037f978ca9a6e29aa3d858f42a2f97c15cf62247c -0.00001277 (4685)
a6a3ef90ca394ae342eceb12293b67b35b98e3b4da9330e86b6c213e50daeffb -0.00002037 (4834)
18657a174da7aa4912aeefb2446906bb9a46796cab315862c97fb7109add765a -0.00002037 (4903)
61c46f0ee1adc388279668e90323e9370ac4a4051b2a7eb1210234c6ad22e1b9 -0.00002494 (5045)
19d31db3f542f9ccf2b5cba9d89253fa36d6c028f603e039b9ec9302a76b0a40 -0.00002340 (5255)
7ecb133209232395cb5a9a850e3ae7fdc3384c6f1902e7365f3706aab9924e8e -0.00002493 (5418)
5b69ab755fdf0bdd4cbe84b058030bd419922479e982dc363e692c7f32e64341 -0.00005147 (5637)
ca6c97a8877c02fa6c5be2622881b885a650ac933b49a4f9333ea4614e32dd53 -0.00003870 (5827)
b7a928e1d4a5300d8b195a24f00f9269de793ee6810b81a99b05943b83b5dba2 -0.00003870 (6044)
d63b64a6c938170fdf53c910862116382a6da802b24f15aa60e5cf38ef55d7fb -0.00004329 (6220)
fdd427573eaf5fe60e2576c75c47705d8bbae874a80219f0d7b865a1c8cc6620 -0.00004023 (6370)
b5748ec02d422407ed1abd74d1087353b2e91649dfd6619ca8c65e185dd9d147 -0.00010984 (6578)
27b5418ba2534e3219c5eefe18696a585c6df62ed5e850a855f5fa382e874978 -0.00005898 (6829)
030366e2e5d647207fb875903666a3985cb6dc7bec4da957be71653fbcc92ccd -0.00005706 (6920)
d00ddf018742788304b63fd7f273b38f26b2fe90549ab7be6fa3739c54d17968 -0.00003105 (7086)
ce4633f1a4d015a0e01edc51bc22f23281e2b826b9ff509b06e7519050157dcf -0.00002493 (7253)
b2d377c5982b61690f86a0f65bd15d42fd1381ad8fe430b673ecf3be1fffd3e1 -0.00003105 (7462)
d2f347e32ebfa09c418b6c429953eb092585c356aa2deaef0f5068ddd4888fad -0.00004366 (7673)
18c5a08dac0bb1009d84b24d4641197ed0819d404e24885fc34df4f69d201fae -0.00004023 (7872)
3397c294213c187bc2155eee4fe595dcc2f5cea23fb21268618282d3fa48bb32 -0.00001688 (8040)
568408996456a85ed95c8bcc8d6e977afeafa7203caad9cafa738e0703db7a97 -0.00001383 (8069)
df6ab09196e8ecaac875c4a3aa48989ed72cb042ea757446543ac8f8185cf3b7 -0.00002294 (8177)
1858f079c6f23b4cce4da1e0a22e52b796ce4ac88fe6b38686281c83741211de -0.00001836 (8445)
334ce9a424312c8d6dd6d736d86deec210c62c586de3f88a6b620e48219a8d55 -0.00001352 (8671)
7e6292f75d976f554e1340b616d1a226c0644002447de81ace76e9e3cb5ab881 -0.00001586 (8699)
b640a25b662f495a03520c2337f953a2b70699602374f8202f1ef19ba0cf742e -0.00001586 (8975)
f5b24485c074949470abb2006ae52f5576af1631eccab3c4d5921abb34dd2c45 -0.00001118 (9215)
8d14418363959ca9e7778ee42464496b380c5d685ffddb2c329ac3c1b3cdae29 -0.00001820 (9512)
f17c4a0573c567c466f873a906353e1af3220d65b6c611a49fee5faa5d030087 -0.00001586 (9757)
6cbe7f971f47d059097764620f4e0f3cd40dc4f8876a7a77592de5a73b77cad1 -0.00001820 (9914)